ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบาลีวิจิตร สังฆานุกูล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2497
งบประมาณ : ไม่ระบุ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 19 กรกฎาคม 2539
งบประมาณ : 8,413,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,184,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..