ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ธ.ค. 60 กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน
ชุดประจำชาติ ผ่ายแนะแนว
09 ธ.ค. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สุภาพ ฝ่ายแนะแนว
22 ม.ค. 58 ถึง 24 ม.ค. 58 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
09 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
แต่งกายชุดสวยงาม ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 57 กิิจกรรมวันพ่อ
ชุดนิยมไทย ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ย. 56 ถึง 31 มี.ค. 57 ปฏิทินการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ชุดประจำวัน ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน