ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติสถานศึกษา (ความเป็นมา วันที่ก่อตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ )

โรงเรียนอุบลวิทยากรเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ประเภทโรงเรียนมัธยมวิสามัญ สอนวิชาสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนารามและเจ้าสำนักเรียนบาลีวิจิตรสังฆานุกูล คือ พระเมธีรัตโนบล (ในอดีต) ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้ง โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบาลีวิจิตรสังฆานุกูล ซึ่งเปิดสอนนักธรรมและบาลีแก่พระภิกษุสามเณรอยู่ก่อนแล้วเป็นสถานที่เรียน ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2522 โรงเรียนอุบลวิทยากร ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบโรงเรียนรัฐบาล ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2525 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โรงเรียนอุบลวิทยากรเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) กับเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและจัดรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียนราษฎร์ของวัด พ.ศ. 2488 ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532 ซึ่งกำหนดว่า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่วัดเป็นผู้รับใบอนุญาต ดังนั้นโรงเรียนอุบลวิทยากรซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา โดยบริหารการเรียนการสอนรวมอยู่ในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา โดยบริหารการเรียนการสอนรวมอยู่ในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้การอุดหนุนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

อนึ่ง สำหรับโรงเรียนการกุศลมี 5 ประเภท คือ

1. โรงเรียนที่สำนักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต

2. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์

3. โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

4. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

พ.ศ. 2541 ได้ปรับขยายรับนักเรียน โดยขยายฐานล่างรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

พ.ศ. 2542 ได้ขออนุญาตเปิดขยายระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา 2542โรงเรียนได้จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

พื้นที่โรงเรียน/แผนผัง

โรงเรียนอุบลวิทยากร มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดมณีวนาราม

ด้านทิศตะวันออก ติดถนนหลวง

ด้านทิศตะวันตก ติดที่ชุมชนด้านถนนเทศบาล

ด้านทิศเหนือ ติดบริเวณพระอุโบสถ วัดมณีวนาราม

ด้านทิศใต้ ติดกับถนนพโลรังฤทธิ์

เฉพาะพื้นที่โรงเรียนมีบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด กับบริเวณวัด ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนเป็นสนามเด็กเล่น และสนามกีฬาอเนกประสงค์สถานที่จอดรถคณะครูนักเรียนรถรับ-ส่ง นักเรียนและของผู้ปกครอง ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในวัดมณีวนารามอีกด้วย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 916.5 KB