สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราประจำโรงเรียน

- วงกลมล้อมรอบเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเอกลักษณ์แห่งความสามัคคี

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติด้วยความร่วมมือกัน

- วงรอบภายใน หมายถึง ระเบียบวินัย

- วงกลมรอบนอก หมายถึง ความรอบรู้แห่งปรัชญา

ธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งความเจริญก้าวหน้า