วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision1)

โรงเรียนอุบลวิทยากร มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพทุกระดับชั้นสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ต่อผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โอวเทยยา นุสาเสยย
สอนคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม