พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดระบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลต่อการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย

ยืดหยุ่นและต่อเนื่อง

3. วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปีในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ

4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล

5. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัยและแข็งแรง

6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วน

ร่วมและพัฒนาตนเองให้เป็นห่างไกลยาเสพติด

7. จัดส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าหมาย (Goals)

1. ครูทุกคนได้รับการอบรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารญาณญาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. มีระบบการจัดทำบัญชี การเงินสามารถตรวจสอบได้

5. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

6. มีอาคารสถานที่ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย บรรยากาศน่าเรียนรู้

7. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา