เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

คำร้อง นายทวี บัวทอง,นายบุญเลิศ นาสารีย์

ทำนอง คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยากร

อุบลวิทยากร........................

นามขจร เรื่องงาน การศึกษา

วิถีพุทธ อุดมการณ์ สร้างปัญญา

คุณธรรม นำหน้า สามัคคี

พัฒนา เยาวชน คนของชาติ

ชาญฉลาด ทันสมัย ในศักดิ์ศรี

ประกอบอาชีพ สมความรู้ คู่ความดี

เราน้องพี่ มีวินัย น้ำใจงาม

รักอุบลวิทยากร...............................

เอื้ออาทร ให้โอกาส แสวงหา

เป็นคนดี มีความรู้ เลี้ยงชีพมา

สถาบันนี้ แหล่งวิชา พาเจริญ