คณะผู้บริหาร

พระเทพวราจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประยงค์ ศรไชย
ผู้จัดการ

พระครูโกศลวิหารคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พระครูโสภณวนานุกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวประภัสสร ภูสะพาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพจิตร ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมพรจิตร ปรองดอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ ธรรมสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา