ปฐมวัย

นางนภัสวรรณ ศรศักดิ์ดา
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรสริน กองเพชร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพิมพ์อริสา เฟื่องงาม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางณิชาภา วีรชาติ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุกัญญา คงทน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางรัชนี จันทะเชืิิ้อ
ครู

นางเพียรทรัพย์ บุญวิจิตร
ครู