กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขจีพรรณ จันทป
ครู

นางสาวประภัสสร ภูสะพาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรุณี การขาว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวารี จันทร์แจ่ม
ครู