กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา คุณสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญานิน สินเติม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอภิญญา อิ่มอ้วน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิลาวรรณ จันทร์ตรี
ครู

นางสาววิจิตรา สังสกุล
นายทะเบียน