กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิตยา สุขวัฒนานุกูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรวมทรัพย์ ลอยหา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรางค์รัตน์ บุญช่วย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิภารัตน์ พลศิริ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปราณี ทองเรียน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจงจิตต์ จะนทป
ครู