กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายไพจิตร ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางชนิดา สืบเสนาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายดำรงค์ศักดฺ์ เหมือนชาติ
ครู