เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญญาภา สิมาทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปรัชญาพร สรรพาณิช
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสุบุญ ตั้งตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายดำรงค์ศักดิ์
เจ้าหน้าพัสดุ