กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประไพ ธรรมสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูโกศลวิหารคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พระครูโสภณวนานุกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พระมหาจำนงค์ พาที
ครู

นางจอมศรี สายสมบัติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1