กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ บุญเพท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววริศรา สิงห์ราช

นายไพจิตร ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา